Varför webbutbildning

Varför Webbutbildning?

Webbutbildningar från Stefan Hertz utbildning AB är anspassade för skolor som vill fortbilda och inspirera sina medarbetare. Utbildningarna finns alltid tillgängliga. Medarbetare på skolan kan genomföra utbildningen i sin egen takt, pausa, anteckna och repetera kursen så mycket han eller hon vill och behöver. De passar även arbetslagen, som kan genomföra utbildningen stegvis och samtala och fundera vidare mellan varje tillfälle. Webbutbildningarna kan även användas som komplement till övriga fortbildningsinsatser på skolan.

Fördelar för skolledningen 

  • Medarbetare i arbetslag kan lätt följa samma utbildning
  • Mer tidsbesparande och kostnadseffektivt än traditionell utbildning/föreläsning
  • Skolledningen kan följa upp medarbetarnas genomförande av utbildningen
  • Skolledningen kan även de genomföra utbildningarna och kunna använda dem som fortbildningsinriktning under skolåret

Fördelar för medarbetare på skolan

  • Utbildningen kan genomföras när och var det passar medarbetaren bäst
  • Utbildningen kan pausas, repeteras och genomföras i egen takt
  • Utbildningen kan användas som fortbildning i arbetslagen
  • Diplom efter genomförd utbildning

 

Fördelar för arbetslag på skolan

  • Arbetslagen får en möjlighet att kunna genomföra fortbildning med stöd av webbutbildningarna. De kan gå igenom del för del, pausa, diskutera och genomföra utbildningen i en takt som passar för arbetslaget

  

Uppföljningsverktyg

  • Skolledningen kan lätt överblicka medarbetarnas utbildningsframsteg och påminna medarbetare som halkat efter